โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

 

สามจุดงอ

ดำ 1         เดินทแยงทำลายห้องขาว

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         เชื่อมหมาก

 

ขาวใช้โคะสู้

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำกลับ