โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 90

ดำจับกินขาวที่ 1