โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

บ่อนทำลายจากภายใน

7 วางที่ 5 

ดำ 1         ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      ปิดหัวเพื่อตัดดำออกจากกลุ่ม

ดำ 3         เตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเชื่อมหมากได้

ดำ 5         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 6      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 7         แทนที่ดำ 5 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 8       เชื่อมหมาก

ดำ 9           เบียดทำลายลักษณะห้องของขาว

ขาว 10      ปิดพื้นที่เตรียมแบ่งสองห้อง

ดำ 11        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

ไม่ดูแผลตัวเอง

ดำ 1         หนีบขาวเตรียมตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      ตัดดำ 1 ออกจากกลุ่ม

ดำ 3         อาตาริขาวสามเม็ดตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5         เชื่อมหมากรักษาแผลตัด

ขาว 6      อาตาริดำ 1 เตรียมจับกินเดินเพื่อรอด