โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

บีบให้เป็นลักษณะตาย

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องของขาวบริเวณมุม

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผลตัด

ดำ 3         เบียดเตรียมขู่เชื่อมหมาก

ขาว 4      อาตาริดำ 3 ปิดไม่ให้เชื่อม

ดำ 5         เชื่อมหมากสร้างลักษณะตายให้ขาว

    

โคะ

7 วางที่ 5, 10 วางที่ 3, 11 วางที่ 1 

ดำ 1         หนีบขาวเตรียมอาตาริจับกิน

ขาว 2      อาตาริดำ 1 พร้อมเตรียมสร้างห้องบริเวณมุม

ดำ 3         สกัดจุดสร้างห้องที่มุม

ขาว 4      ตัดดำออกจากกัน

ดำ 5         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดเตรียมกรอกยาพิษขาว

ขาว 6      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 7         แทนที่ดำ 5 อาตาริกรอกยาพิษขาว

ขาว 8      จับกินดำ 1 เตรียมเชื่อมหมาก

ดำ 9         อาตาริขาว 8 ปิดลมหายใจขาวทั้งกลุ่ม

ขาว 10    แทนที่ดำ 3 จับกินดำ 7 เชื่อมหมาก

ดำ 11       แทนที่ดำ 1 จับกินขาว 8 พร้อมอาตาริขาวหนึ่งเม็ด