โจทย์ 88 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 88 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ทำลายลักษณะ

ดำ 1         ทำลายลักษณะขาว

ขาว 2      ต่อลงเข้ามุมปิดไม่ให้ดำ 1 หนี

ดำ 3         ต่อลงขู่หนี พร้อมเพิ่มลมหายใจไปในตัว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 5         ตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 6      อาตาริดำสองเม็ดเพื่อเชื่อมหมาก

ดำ 7         เชื่อมหมาก

ขาว 8      จับกินดำหนึ่งเม็ดเพื่อเชื่อมหมาก

ดำ 9         ปิดลมหายใจขาว

ขาว 10    ปิดลมหายใจดำกลับ

ดำ 11       ปิดลมหายใจขาวพร้อมทำลายห้องขาว ชนะขาวหนึ่งลมหายใจ

 

อีกรูปแบบหนึ่ง 

ดำ 1         ทำลายลักษณะขาว

ขาว 2      ปิดลมหายใจดำ 1

ดำ 3         เบียดเตรียมจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5         ต่อออกเพื่อเพิ่มลมหายใจ

ขาว 6      อาตาริดำสองเม็ด พร้อมเชื่อมหมากรักษาแผลไปในตัว

ดำ 7         อาตาริขาว 2 กลับ

ขาว 8      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 9         ทำลายห้องขาว