โจทย์ 88 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 88 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 88

ดำจับกินขาวที่ 1