โจทย์ 87 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 87 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 87

ดำจับกินขาวที่ 1