โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ขาวแผลเยอะ

ดำ 1        ตัดขาวสองเม็ดออกทำลายลักษณะขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากสร้างปล้องไม่ไผ่

ดำ 3        บุกเข้าไปในปล้องไม้ไผ่ทำลายห้องขาวอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4      อาตาริดำ 3

ดำ 5        อาตาริขาวสองเม็ดกลับ

ขาว 6      จับกินดำ 3

ดำ 7        ต่อออกอาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 8      เชื่อมหมากอาตาริดำสองเม็ดกลับ

ดำ 9         อาตาริขาวทั้งกลุ่มทำลายห้องขาว

ขาว 10     เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 11       ตัดขาว 4 ทำลายห้องขาว

 

วิธีอีกรูปแบบหนึ่ง

ดำ 1        ตัดขาวสองเม็ดออกทำลายลักษณะขาว

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3        ปิดลมหายใจขาวสองเม็ด

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเชื่อมกับหมากด้านบน

ดำ 5        อาตาริขาวสองเม็ดเพื่อหนีออกไปด้านนอก