โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ลดลมหายใจของขาว

ดำ 1         อาตาริขาวหกเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3         แทนที่ดำ 1 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      แทนที่ดำที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยม จับกินดำ3

ดำ 5         ต่อลงเตรียมอาตาริทำลายห้องขาว

 

 

อาตาริผิดที่

ดำ 1         อาตาริขาว

ขาว 2      จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         เชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาว

ขาว 4      อาตาริดำสามเม็ด