โจทย์ 87 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 87 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เสียสละเพื่อส่วนรวม

ดำ  1       เดินต่อลงเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ดหนีออกไปภายนอก

ดำ 3        อาตาริขาวกลับ

ขาว 4      เชื่อมหมาก

ดำ 5         สร้างห้อง

 

จับกินขาวไม่ได้

ดำ 1         อาตาริขาว

ขาว 2      อาตาริดำคืน

ดำ 3         จับกินขาว

ขาว 4      อาตาริดำซ้ำอีกที

ดำ 5         เชื่อมหมาก

ขาว 6      สกัดจุดทำลายห้องของดำ