โจทย์ 85 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 85 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 85

ดำจับกินขาวที่ 1