โจทย์ 85 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 85 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ตัดออกเป็นสองส่วน

ดำ 1         บุกเข้ามาให้พื้นที่ของขาวตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3         ต่อลงตรงๆ เพิ่มลมหายใจ

ขาว 4      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 5         บุกเข้ามาทำลายจุดสร้างห้องของขาว

 

บุกผิดจังหวะ

ดำ 1         บุกเข้ามาทำลายจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      สร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3         ขู่ตัดทำลายจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ขาวตัด

ขาวมีจุดรอดสองที่คือที่จุด A และ B