โจทย์ 84 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 84 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 84

ดำจับกินขาวที่ 1