โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

สามจุดเส้นตรง

ดำ 1    ขู่จับกินขาว

ขาว 2   เชื่อม

ดำ 3      เบียดทำลายห้องของขาว

 

ท่าดีแต่ทีเหลว

ดำ 1     ขู่จับกินขาวด้วยสแน็ปแบ็ก

ขาว 2   อาตาริดำสองเม็ด

ขาวสามารถสร้างห้องที่สองได้สองจุดคือจุด A และ B