โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

 

ล่อซ้ายจู่โจมขวา

ดำ 1      หนีออกภายนอก

ขาว 2   อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3     สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

ห้ามสกัดจุดก่อน

ดำ 1     สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2   ปิดขู่สร้างห้อง

ดำ 3     หนีออกไปภายนอก

ขาว 4    ตัดดำ 1 ไม่ให้เชื่อม

ดำ 5       เชื่อมที่เส้นหนึ่งแทน

ขาว 6   อาตาริดำ

ดำ 7      จับกินขาว 6

ขาว 8      เดินอาตาริดำ 7