โจทย์ 81 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 81 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 81

ดำจับกินขาวที่ 1