โจทย์ 80 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 80 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 80

ดำจับกินขาวที่ 1