โจทย์ 80 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 80 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เป็นโคะ

ดำ 1     หนีบขาวหนึ่งเม็ดและขู่อาตาริ

ขาว 2   ปิดไม่ให้ดำกลับ

ดำ 3     ขู่จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4    ปิดไม่ให้ดำจับกิน

ดำ 5     อาตาริขาวเพื่อเปิดโคะ หวังเดินเชื่อมที่จุด A เพื่อจับกินขาว

 

รูปแบบอื่น ๆ

ดำ 1     หนีบขาวหนึ่งเม็ดและขู่อาตาริ

ขาว 2   อาตาริดำ 1

ดำ 3     อาตาริขาวหนึ่งเม็ดเพื่อสร้างโคะ

ขาว 4   จับกินดำ 1 เล่นโคะเพื่อรอด