โจทย์ 79 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 79 ดำเดินจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

จุด 2-1

ดำ 1    สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2  ปิดพื้นที่ขู่สร้างห้อง

ดำ 3     สกัดจุดสร้างห้องของขาวอีกที

ขาว 4   จับกินดำหนึ่งเม็ดเพื่อสร้างห้อง

ดำ 5     ทำลายห้องขาว

 

เบียดไม่ได้

ดำ 1    เบียดลดพื้นที่ของขาว

ขาว 2  สร้างห้องหนึ่งห้อง

ดำ 3     เบียดเข้าไปอีก

ขาว 4   สร้างห้องที่สองเพื่อรอด