โจทย์ 78 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 78 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เม็ดเดียวรอด

ดำ 1   เชื่อมหมากสร้างห้อง

 

Snap Back Tesuji

ดำ 1    อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2   อาตาริดำกลับ

ดำ 3     จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4   เดินแทนที่ A อาตาริดำใช้ Snap Back Tesuji