โจทย์ 78 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 78 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 78

ดำจับกินขาวที่ 1