โจทย์ 78 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 78 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ขู่แทงแล้วหนี

ดำ 1         ขู่ตัดขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3         เดินทแยงเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 4      ขยายพื้นที่ออกภายนอกพร้อมปิดไม่ให้ดำเชื่อมหมาก

ดำ 5         ต่อออกเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 6      ต่อออกขยายพื้นที่พร้อมปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 7         กระโดดหนึ่งขู่เชื่อมหมาก

ขาว 8      ต่อลงตัดดำออกจากกัน

ดำ 9         ตัดขาวออกจากกลุ่ม

 

อีกรูปแบบ

5 วางที่ 3

ดำ 1         ขู่ตัดขาว

ขาว 2      ปิดรักษาแผลอีกวิธีหนึ่ง

ดำ 3         ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5         เดินแทนที่ดำ 3 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 6      ขยายเตรียมแบ่งห้องเพื่อรอด

ดำ 7         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8      เดินแทนที่ดำ 1 จับกินดำ 5

ดำ 9           ต่อออกเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 10       ต่อออกขยายพื้นที่พร้อมเตรียมปิดสกัดดำ

ดำ 11         ต่อออกเพื่อเชื่อมหมาก