โจทย์ 77 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 77 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

12 วางที่ 4

ดำ 1         กระโดดปิดไม่ให้ขาวเข้ามุมสำเร็จ

ขาว 2      สร้างห้องพร้อมขู่ตัดดำ

ดำ 3         ขู่ตัดขาวเพื่อทำลายห้อง

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5         จับกินขาว 4

ขาว 6      อาตาริดำ 1

ดำ 7         ต่อออกเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 8        เชื่อมหมากรักษาแผลและขู่ตัดดำไปในตัว

ดำ 9         เชื่อมหมาก

ขาว 10    กรอกยาพิษดำ

ดำ 11       จับกินขาว 10

ขาว 12    เดินแทนที่ขาว 4 จับกินดำ 1 เปิดโคะ

 

ไม่เล่นโคะ ขาวรอดสนิท

ดำ 1         กระโดดปิดไม่ให้ขาวเข้ามุมสำเร็จ

ขาว 2      สร้างห้องพร้อมขู่ตัดดำ

ดำ 3         ขู่ตัดขาวเพื่อทำลายห้อง

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5         เดินตัดขาวทำลายห้องขาว

ขาว 6      สร้างห้อง

ดำ 7         จับกินขาว 4

ขาว 8      อาตาริดำ 1 รอดด้วยกฎห้ามฆ่าตัวตาย