โจทย์ 77 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 77 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 77

ดำจับกินขาวที่ 1