โจทย์ 76 ดำเดินเพื่อรอด


โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 76 ดำเดินเพื่อรอด

  เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

 

เฉลยโจทย์ 76 (รอดชัวร์ ๆ)

ดำ 1    ปิดลมหายใจขาวสองเม็ด

ขาว 2  จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3     เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ถ้าขาวเดินที่จุด A ดำจะเดินที่จุด B และถ้าดำเดินที่จุด B ขาวจะรับมือที่จุด A

 

ขาวรอด ดำตาย

ดำ 1    เชื่อมไม่ให้ถูกกิน

ขาว 2  ขู่เชื่อมหมาก

ดำ 3     ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4   อาตาริดำหนึ่งเม็ดและขู่หนี

ดำ 5     อาตาริขาวคืน

ขาว 6   จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 7    ตัดไม่ให้ไม่ให้เชื่อม

ขาว 8  จับกินดำ 5 เพื่อทำสองห้อง