โจทย์ 76 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

 โจทย์ 76 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 76 (ห้าจุดมีดปังตอ)

ดำ 1    อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2  เดินจับกินดำ 1

ดำ 3    อาตาริขาวอีกที

ขาว 4  เดินแทนที่ดำ 1 เชื่อมหมาก

 

เซกิ

ดำ 1   ขู่จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 2 ปิดไม่ให้ดำจับกิน

ดำ 3    ปิดลมหายใจขาวภายนอก

ขาว 4  ปิดลมหายใจดำไม่ให้สร้างห้อง