โจทย์ 75 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 75 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

แผนฝ่าวงล้อม

ดำ 1        เชื่อมหมากรักษาแผลขู่แบ่งห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        ตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 4      อาตาริดำ 3 เชื่อมหมาก

ดำ 5        อาตาริขาวหนึ่งเม็ดซ้ำเชื่อมหมากกลับบ้าน

ขาว 6      จับกินดำ 3 อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 7        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

 

 แผนไม่ได้เรื่อง

ดำ 1        ตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ดทำลายลักษณะดำ

ดำ 3        จับกินขาว 2

ขาว 4      เดินต่อลงเตรียมตัดดำออกจากกัน

ดำ 5        เชื่อมหมากตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 6      อาตาริดำหนึ่งเม็ด