โจทย์ 74 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 74 ดำเดินเพื่อรอด

 เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 74 

 เซกิ

ดำ 1    ปิดไม่ให้ขาวภายในหนีออกภายนอก

ขาว 2  เชื่อมหมาก

ดำ 3     สร้างลักษณะเพื่อให้เป็นเซกิ

ถ้าขาวเดินที่จุด A ดำจะรักมือที่ B ถ้าขาวเดินที่ B ดำจะรับมือที่ A

 

รัดลมตัวเอง

ดำ 1    อาตาริขาวและตัดขาวไปในตัว

ขาว 2  อาตาริดำ 1 พร้อมกับอาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 3    จับกินขาว

ขาว 4  ต่อลงตรงๆ ตัดดำออกจากกัน