โจทย์ 73 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

          

โจทย์ 73 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 73 (สกัดจุดแล้วเบียด)

ดำ 1    สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2  อาตาริดำ 1

ดำ 3    เบียดทำลายห้องของดำ

 

เบียดก่อนไม่ได้

ดำ 1    เบียดทำลายห้องของดำ

ขาว 2  ปิดอาตาริดำ 1

ดำ 3    สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4   จับกินดำ 1