โจทย์ 73 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 73 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

บุกเข้าไปจับกิน

ดำ 1         บุกเข้าไปยังจุดเปราะบางที่สุดของขาว

ขาว 2       เดินช้อนดำ 1 เตรียมอาตาริดำ

ดำ 3         อาตาริขาว 2

ขาว 4       เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5         เชื่อมหมากตัดหมากขาวและสร้างลักษณะตายให้ขาว

ขาว 6       อาตาริดำ

ดำ 7         เดินต่อออกเตรียมสร้างลักษณะตายให้ขาว

ขาว 8        จับกินดำสี่เม็ด

ดำ 9        เดินแทนที่ดำ 5 อาตาริขาวสี่เม็ด

 

เซกิ

ดำ 1        ขู่เข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้า

ดำ 3        ขู่ตัดขาว

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5        สกัดจุดพร้อมขู่หนีกลับบ้าน

ขาว 6      ปิดไม่ให้ขาวหนีออกไป

ดำ 7        สกัดจุดสร้างห้องของขาว