โจทย์ 71 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 71 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 71

รัดลมตัวเอง

ดำ     1    เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ของดำ

ขาว   2    เดินตัดไม่ให้ดำกลับ

ดำ     3    เดินตัดขาวกลับ

ขาวไม่สามารถเดินที่จุด A และ B ได้เนื่องจากเป็นการเดินรัดลมหายใจตัวเอง

 

เบียดยังไม่ดีพอ

ดำ    1   เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ของขาว

ขาว  2   เดินปิดไม่ให้ดำเข้า