โจทย์ 70 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 70 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 70 (เป็นโคะ)

ดำ     1   เดินสร้างห้อง

ขาว   2   เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ     3   เดินอาตาริขาว 2 กลับสร้างโคะเพื่อรอด

ขาว   4   จับกินดำหนึ่งเม็ด เล่นโคะ

 

เชื่อมไม่รอด

ดำ    1   เดินเชื่อมหมาก

ขาว  2   เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ของดำ

ดำ    3   เดินปิดไม่ให้ขาวเข้า

ขาว  4   เดินสกัดจุดดำ