โจทย์ 7 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 7 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 7

ดำจับกินขาวที่ 1