โจทย์ 69 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

          

โจทย์ 69 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 69

สกัดจุด

ดำ      1    เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาวและขู่ตัดขาว

ขาว    2    เดินปิดลมหายใจของดำพร้อมกับรักษาแผลตัด

ดำ      3    เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาวและขู่ตัดขาวอีกจุด

ขาว   4     เดินปิดลมหายใจของดำและรักษาแผล

ดำ      5    เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

เป็นโคะ

ดำ     1    จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว   2    เดินอาตาริดำ 1 เพื่อเปิดโคะเพื่อรอด