โจทย์ 68 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 68 ขาวเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

วัดลมหายใจ 

ขาว 1      เดินจุด 2-1 ขู่สร้างห้องรอด

ดำ 2         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 3      ปิดรักษาแผลไม่ให้ถูกกรอกยาพิษ

ดำ 4         เบียดเตรียมอาตาริขาว 1

ขาว 5      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 6         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 7      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกอาตาริ พร้อมขู่สร้างห้องรอด

ดำ 8         สกัดจุดสร้างห้องของขาวซ้ำ

ขาว 9      ปิดลมหายใจดำ

 

สู้โคะ 

ขาว 1      เดินต่อลงตรงๆ ปิดลมหายใจดำ

ดำ 2         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 3      เตรียมแบ่งห้องที่สอง

ดำ 4         เปิดเป็นปากเสือขู่ตัดขาวหนึ่งเม็ด เตรียมเล่นโคะ

ขาว 5      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 6, 8     ปิดลมหายใจขาว

ขาว 7, 9 ปิดลมหายใจดำ

ดำ 10       อาตาริขาวทั้งกลุ่มเปิดโคะเพื่อจับกิน