โจทย์ 67 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 67 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 67

เดินขู่ตัด

ดำ   1   เดินขู่ตัดขาว

ขาว 2  เดินเชื่อมไม่ได้ดำตัด

ดำ   3  เดินเชื่อม

 

อาตาริไม่ได้

ดำ   1  เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2  เดินสร้างห้อง

ดำ   3  เดินจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4  เดินแทนที่จุด A จับกินดำ 3 กลับ