โจทย์ 67 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 67 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 67

ดำจับกินขาวที่ 1