โจทย์ 67 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 67 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

หนึ่งเซกิ หนึ่งสองห้อง

ขาว 1      เบียดขู่เชื่อมหมาก ปิดลมหายใจดำ

ดำ 2         อาตาริขาว 1 ปิดไม่ให้เชื่อม

ขาว 3      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 4         ปิดลมหายใจขาว

ขาว 5      ปิดลมหายใจดำเตรียมอาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 6         ปิดลมหายใจขาวต่อไป พร้อมขู่เชื่อมหมาก

ขาว 7      อาตาริดำสี่เม็ดปิดลมหายใจดำ

ดำ 8         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 9      อาตาริดำ 6 ไม่ให้ดำเชื่อมหมาก

ดำ 10       เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 11    ปิดลมหายใจดำต่อไป

ดำ 12       ปิดลมหายใจขาวเพื่อให้เป็นเซกิ

 

ดำถูกจับกิน

ขาว 1      เบียดขู่เชื่อมหมาก ปิดลมหายใจดำ

ดำ 2         อาตาริขาว 1 ปิดไม่ให้เชื่อม

ขาว 3      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 4         เดินบุกสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 5      อาตาริดำสองเม็ดลดลมหายใจดำ