โจทย์ 66 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 66 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 66

ดำจับกินขาวที่ 1