โจทย์ 66 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 66 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

วัดลมหายใจอีกแล้ว

ขาว 1        ขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 2          เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ขาว 3        เดินที่เส้นหนึ่งทำลายลักษณะของดำ

ดำ 4          เบียดออกเพื่อเพิ่มลมหายใจ

ขาว 5        เบียดปิดลมหายใจดำ

ต่อไป ถ้าดำเดินที่จุด A ขาวจะเดินที่จุด B ในทางกลับกัน ถ้าดำเดินที่จุด B ขาวจะเดินที่จุด A

 

อ่านเกมไม่ขาด

ขาว 1        ขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 2          เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ขาว 3        เดินที่เส้นหนึ่งทำลายลักษณะของดำ

ดำ 4          เบียดออกเพื่อเพิ่มลมหายใจ

ขาว 5        ปิดไม่ให้ดำขยายออก

ดำ 6          ปิดลมหายใจขาว