โจทย์ 65 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 65 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 65

เดินขู่ตัด

ดำ    1   เดินขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว  2   เดินเชื่อม

ดำ    3   เดินขู่ตัดขาวซ้ำ

ขาว  4   เดินเชื่อม

ดำ    5   เดินอาตาริขาว

ขาว  6   เดินเชื่อม

ดำ    7   เดินปิดพื้นที่

 

อาตาริผิดจังหวะ

ดำ    1   เดินขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว  2   เดินเชื่อม

ดำ    3   เดินอาตาริขาว

ขาว  4   เดินเบียดเข้าลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ    5   เดินจับขาวสองเม็ดกิน

ขาว  6   เดินแทนที่ตำแหน่ง A กินดำกลับ

ดำ    7   เดินสร้างห้อง

ขาว  8   เดินเบียดทำลายห้องของดำ