โจทย์ 65 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 65 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 65

ดำจับกินขาวที่ 1