โจทย์ 64 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 64 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 64

ดำจับกินขาวที่ 1