โจทย์ 63 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 63 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 63

ดำจับกินขาวที่ 1