โจทย์ 62 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 62 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 62

ดำจับกินขาวที่ 1