โจทย์ 62 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 62 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

7 วางที่ 3, 8 วางที่ 1, 13 วางที่ 11, 14 วางที่ 12, 15 วางที่ 6  

ขาว 1      อาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 2        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 3      อาตาริดำซ้ำ

ดำ 4        จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 5      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 6        เดินปิดลมหายใจดำ

ขาว 7      เดินแทนที่ขาว 3 อาตาริดำ 4

ดำ 8         เดินแทนที่ขาว 1 จับกินขาว 7

ขาว 9     อาตาริดำ 6

ดำ 10     อาตาริขาว 9 กลับ

ขาว 11   อาตาริดำ 4 ในปากเสือ

ดำ 12     จับกินดำ 11

ขาว 13   เดินแทนที่ขาว 11 จับกินดำ 6 และ 12

ดำ 14     เดินแทนที่ดำ 12 จับกินดำ 13 กลับ

ขาว 15   เดินแทนที่ดำ 6 อาตาริดำ 14

ดำ 16     อาตาริขาวทั้งกลุ่มเล่นโคะ

 

คิดง่ายไป

ขาว 1      อาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 2        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 3      อาตาริดำซ้ำ

ดำ  4       จับกินขาว 1

ขาว 5      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ  6       ปิดลมหายใจขาว