โจทย์ 61 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 61 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 61

ดำ 1 เดินกรอกยาพิษทำลายห้องของขาว

 

ถ้าขาวเดินก่อน

จุดชีวิตของขาวอยู่ที่ตำแหน่งขาว 1