โจทย์ 61 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 61 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 61

ดำจับกินขาวที่ 1