โจทย์ 61 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

     

 โจทย์ 61 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 61

สามจุดงอ

ดำ 1   เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ดขู่หนีออกภายนอก

ขาว 2 เดินเชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 3    เดินทำลายห้องของขาว

ขาว 4  เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 5     เดินเชื่อมทำให้มีลักษณะเป็นสามจุด

 

ผิดลักษณะ

ดำ 1   เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ดขู่หนีออกภายนอก

ขาว 2 เดินเชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 3    เดินขู่หนีออกภายนอก

ขาว 4  เดินปิดไม่ให้หนี

ดำ 5    เดินเชื่อม

ขาว 6  เดินอาตาริดำสองเม็ด