โจทย์ 60 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 60 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 60

ดำจับกินขาวที่ 1